ca | es
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present avís legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Carns Damià avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per Carns Damià a la pàgina web en cada moment.

Carns Damià es compromet a adoptar totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa siguin necessàries per garantir la seguretat d'aquestes dades, evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat als mateixos.

L'usuari o si escau qui ho representi, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se per correu electrònic a Carns Damià o mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a l'email info@carnsdamiaonline.com.

En aquesta sol·licitud haurà de constar el nom i cognoms de l'usuari, el seu domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport. En cas de representació, haurà d'acreditar mitjançant document fefaent.